Category Archives: News & Announcements

ประกาศผลรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบโควต้า)

ประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 แล้วนะครับ

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutr.ac.th หรือ กดที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ ^^

ประกาศวันและเวลาลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่

 

ประกาศวันและเวลาลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่


ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ (1) และ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ (2) ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน สำหรับคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ  สำหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีกำหนดให้ นักศึกษาใหม่มารับใบลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 1/2556 ที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สำนักงานชั่วคราว อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พ.ค. 2556 และกำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 09 มิ.ย. 56 และเริ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (intensive corses) ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.00 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-489-8388 หรือ 081-406-4614

เอกสารแนบ :

(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2556

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายละเอียดการเก็บเงินรายรับ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศผลผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 

ประกาศผลผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 

รายชื่อผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ การวัดผลภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

          1. นางสาวสมพร  พุทธา

          2. นายจักรพันธ์  จันทวงศ์

          3. นายวรัตถ์พล  กล่อมแก้ว

          4. นางสาวศิริพักตร์  แก้วลอดหล้า

          5. นางสาวอังวรา  จ้อยสองศรี

          6. นายณัฐพงษ์  สุขนาบูลย์

 

โดยผู้ผ่านการทดสอบสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพและรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 นี้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

1. การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (โดยมีค่าบริการในการตรวจสุขภาพ 200 บาทต่อท่าน) โดยสิ่งที่ต้องตรวจทั้งหมด คือ

          – ตรวจร่างกายโดยแพทย์

          – ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มเล็ก

          – ตรวจหาหมู่เลือด

          – ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

          – ตรวจตาบอดสี

 

2. การรายงานตัวกับทางสาขา เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยการรายงานตัวกับทางสาขาจะยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายงานตัวที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักงานชั่วคราว ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยสิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ

          – บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและตรวจร่างกายตามวันและเวลาดังกล่าว สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จะถือว่า สละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-489-8388 หรือ 081-406-4614