ซีรี่ย์ดราม่าหนักมากกับกิจการเพื่อสังคม

7 March 2015: ดราม่าขั้นเบบี๋

การถอดบทเรียนกิจการเพื่อสังคมกับมหาวิทยาลัยจากงานสัมมนางาน Thailand-UK University Dialogue on Social Enterprise and the Role of Higher Education Institutions ที่ มศว

โดยรวม panel ต่างๆในงานก็จะเกี่ยวกับการผลักดัน Concept ของ Social Enterprise (*กิจการเพื่อสังคม) ไปในมหาวิทยาลัยผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยที่ได้รวบรวมมาและนำมาคิดต่อยอดว่ามหาวิทยาลัยเรา สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างดังนี้ ซึ่งเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างตรงกับวิสัยทัศน์ของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ของเราที่ต้องการเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The leading University of Entrepreneurs) ซึ่งผมก็ขอเสริมต่อจากวิสัยทัศน์เดิมเป็น “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ ‘เพื่อสังคม’ ” (The leading University of [Social] Entrepreneurs) เชื่อว่าอันนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยของเราโดดเด่นและหัวก้าวหน้ามากถ้าทำได้ จริง!

ซึ่งวิธีการที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นล่ะ จะทำอย่างไร?

 1. ผลิต SE Research–>งานวิจัยทั้งของอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ เพื่อสังคมในไทย ซึ่งในไทยมีกิจการเพื่อสังคมที่มี potential ที่จะเป็น SE อยู่ตามคำจำกัดความของกฎหมายเมืองไทยอยู่ 111 แห่ง อันนี้หมายถึงทั้งประเทศ แต่ที่อังกฤษที่เมือง Plymouth แห่งเดียวมี SE อยู่ประมาณ 150 แห่ง! ทีตัวเลขต่างกันขนาดนี้ก็มีด้วยหลายประการคือ ประเทศอังกฤษคำจำกัดความ SE กว้างกว่าเมืองไทยมาก ในเมืองไทยด้วยความที่มีธุรกิจหลายเจ้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเป็น pseudo SE (ธุรกิจเพื่อสังคมปลอม) เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์บางอย่างทำให้คำจำกัดความของไทยต่อ SE แคบลง เป็นผลให้ธุรกิจในเมืองไทย qualified เป็นธุรกิจเพื่อสังคมน้อยลง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือธุรกิจเพื่อสังคมในเมืองไทยยังมีน้อย

แต่เรื่องงานวิจัยด้าน SE จริงๆแล้วมันกระจายไปได้หลายสาขาวิจัย ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาธุรกิจ คือคนที่เป็น panelist ก็แนะนำว่าจริงๆแล้ว research framed by problem not discipline คือ วิจัยวิจัยที่ปัญหา หมายความว่า ปัญหาเดียวกัน ก็สามารถมีวิธีแก้ปัญหาได้จากหลายทาง

 1. USBI (University Social Business Incubator) ศูนย์บ่มเพราะธุรกิจเพื่อสังคม
  ในมหาวิทยาลัยเรามีศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจอยู่แล้ว (หากใครไม่รู้) ซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยรวมถึงนักศึกษาที่ ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการหลังจบการศึกษาด้วย โดยศูนย์ก็จะสนับสนุนโดยนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีที่มหาลัยมีอยู่ช่วยส่งเสริม ซึ่งหากเราเน้นการวิจัยไปทางด้าน SE ตามข้อ 1 แล้ว ก็สามารถนำเอาวิจัยนั้นมาช่วยส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษาที่จะ ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมได้

คือการจะเอาไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมไปให้ใคร ผมว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ว่ามันคืออะไรผ่านการอ่าน ผ่านการฟัง แต่การที่จะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมได้มันต้องเกิดจากการลงมือทำ! ซึ่งในมุมมองผม มหาลัยก็ต้องเริ่มอะไรที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัยก่อน (ซึ่งจะเล่าในฟังในข้อ 3 ตอนต่อไปว่า มหาลัยสามารถทำอะไรได้บ้าง) ผมเชื่อว่าคนที่ทำสำเร็จแล้วจะสามารถพูดและแสดงตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมและ เห็นผลมากกว่าในตำรา และที่สำคัญมันน่าเชื่อถือมากกว่า และ SE concept ก็จะกระจายเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่า เราเห็นผลสำเร็จนั้นอยู่ตรงหน้าเรา

* กิจการเพื่อสังคม ตามความหมายแบบง่ายๆ คือกิจการที่มีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่สามารถใช้รูปแบบของการดำเนินธุรกิจให้สามารถมีรายได้เป็นของตนเองได้ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการบริจาค องค์ประกอบของกิจการเพื่อสังคมจะประกอบไปด้วย 3P คือ people, planet, and profit

ต่างจากภาคธรุกิจปกติ –> ภาคธุรกิจปกติแสวงหาผลกำไรสูงสุด ไม่ได้แคร์ปัญหาสังคมe
ต่างจากมูลนิธิ หรือ NGO –> ช่วยเหลือปัญหาสังคมแต่ไม่มีรายได้จากธุรกิจของตนเองต้องพึ่งการบริจาค

triple bottom line

8-9 March 2015 : ดราม่าขั้นกว่า

ในวันนี้ 9 March 2015 เริ่มทำกิจกรรมในลักษณะ workshop คือมีการคิด เขียน และแสดงความคิดเห็นของทุกคนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ case study ของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้ทำ workshop คือ UnLtd และ organized โดย สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) – TSEO ซึ่งผู้เข้าร่วมมาจากตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 10แห่ง! โดยมีเพียงแค่ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่มีการขยับผลักดัน ธุรกิจเพื่อสังคม และความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังและทำมาแล้วกว่าหนึ่งปีครึ่งโดยมีหน่วยงานแยกมาทำ งานด้านนี้โดยเฉพาะใช้ชื่อว่า SUT SEE สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมมันเกิดขึ้นได้จริงใน มหาวิทยาลัยภายใต้ข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ด้านงบประมาณ หาเงินจากภายในและภายนอกได้แค่แสดงให้เห็นว่าเราทำได้จริงมีผลลัพธ์ ด้านเวลา แค่ปีครึ่งก็ทำได้และทำได้ดีด้วย

ซึ่งรายละเอียดว่าทำอะไรได้บ้าง และมีผลยังไง และมหาวิทยาลัยหรือเด็กได้อะไร ผมจะนำมาสรุปและสะท้อนเอาความคิดผม ใส่ลงไปในแผนระยะสั้น และระยะยาวตามนี้

ในระยะสั้นมหาลัยเราสามารถ

3.1 SE curriculum and extra-curricular activities

นำ SE มาใส่ในวิชาที่สอน อาจจะเป็นในรูปแบบ project, content จนกระทั้งจัดเป็น camp ซึ่งก็ได้ข้อสังเกตว่าการเอา SE มาใส่ให้นักศึกษา ต้องไม่เป็นไปในทางบังคับ ต้องให้นักศึกษาเป็นคนเลือกเองถึงจะได้ผลลัพธ์ทีดี ซึ่งคณะเราก็เป็นคณะบริหารอยู่แล้ว การเรียนรู้เรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มก็อยู่ในขอบเขตที่นักศึกษาไม่ได้ รู้สึกว่าบังคับให้เรียนเกินไป (อันนี้คิดเอาเอง) หรือ camp ก็สามารถจัดเป็น SE camp โดยจัดเป็น camp ที่สร้าง awareness ในธุรกิจเพื่อสังคม และให้นักศึกษาได้ลองเขียนไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆแล้วนำไอเดียมานำเสนอ (pitch) เพื่อคัดเลือก ไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีที่สุด เพื่อรางวัลต่อไปคือการได้ไปทัศนศึกษาดูงานธุรกิจเพื่อสังคมจริงๆและได้ ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมนั้นจริงๆ เช่น โรงเรียนมีชัยพัฒนา (ลำปลายมาศ) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ FarmSookIceCream ธนาคารขยะออมทรัพย์ Local alike Ma.D Hub for Social Entrepreneurs lemonfarm (มีนักศึกษาท่านใดสนใจบ้าง อยากดูความสนใจ โปรดลงชื่อจองไว้ก่อนที่ใต้ post นี้ เผื่อโครงการในอนาคตอันใกล้ ถ้าโครงการไม่เกิดในอนาคตอันใกล้ แนะนำนักศึกษาจัดเป็น ชมรม SE เลย แล้วหางบไปทัศนศึกษากันเอง อาจารย์ขอไปด้วย อิอิ) หรือจะป็นการส่งไอเดียดีเด่นที่ได้จากการเข้า camp ส่งประกวดแข่งขันรางวัลสำหรับไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมีเปิดอยู่บ่อย ครั้งในทุกๆปี

‪#‎workshopธุรกิจเพื่อสังคมหนักมากช่วงนี้แต่สนุก

 

10-11 March 2015 : ดราม่ามั่กๆ

part สุดท้ายของ series ธุรกิจเพื่อสังคม ก่อนนำไปขับเคลื่อนอย่างจริงจังในมหาวิทยาลัย (จะพยายามอย่างดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้ได้) สองวันสุดท้ายนี้เป็นการเขียนแผน action plan สำหรับการนำ context ของธุรกิจเพื่อสังคมไปใส่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งผมพูดถึงแผนสั้นๆที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ไปแล้ว ทีนี่ก็จะมาพูดถึงแผนระยะยาวกันบ้าง

3.2 SE students and staffs competencies
คือมีนักเรียนนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมี สมรรถนะ SE คือมีทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมแบบ SE ซึ่งสำหรับนักศึกษาอาจจะเป็นในรูปแบบของชั่วโมงที่ทำงานเพื่อสังคม อาจจะเป็นไปในเชิงอาสาที่ช่วยสังคม โดยหากนักศึกษาทำชั่วโมงได้ถึงเกณฑ์ในระดับหนึ่งก็จะมีเขียนไว้ใน transcript ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศบางแห่งก็มีรูปแบบในลักษณะของการทำงานเพื่อ สังคมใส่ใน transcript อยู่

SE Curriculum
จากในระยะสั้นเราสามารถเอา SE มาใส่ในวิชาบางวิชาได้แล้ว ต่อไปเราก็ขยับไปเป็นหลักสูตร SE ได้ ซึ่งในบ้านเราก็เริ่มมีหลักสูตร SE เป็นปริญญาตรีกันแล้ว ซึ่งนักศึกษาก็จะเรียนไปด้วยพร้อมกับสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของตัวเองไปด้วย พร้อมๆกัน ซึ่งมหาลัยเราผมคิดว่า เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตร SE ที่สร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างเดียวก็ได้ แต่เราสามารถสร้างคนทำงานเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมได้ก็น่าจะถือเป็น การสร้างอัตลักษณ์ที่ดีของมหาลัยเราซึ่งเน้นด้าน hands on อยู่แล้ว เพราะสิ่งที่ธุรกิจเพื่อสังคมยังขาดอาจจะไม่ใช่แค่เพราะขาดตัวธุรกิจเพื่อ สังคมเองอย่างเดียว แต่ขาดคนที่เหมาะสมที่จะมาทำงานในธุรกิจเหล่านั้นอีก เราจะได้เห็น ช่างเพื่อสังคม พนักงานเพื่อสังคม นักการตลาดเพื่อสังคม นัก IT เพื่อสังคม นักบัญชีเพื่อสังคม ออกจากมหาลัยเราก็เป็นได้

SE innovation center
ศูนย์นวัตกรรมทางสังคม เริ่มตั้งแต่การ ออกแบบความคิด (design thinking) ที่ช่วยเราในระบบการคิดนวัตกรรมที่จะนำมาแก้ปัญหาสังคมซึ่งไม่จำเป็นว่าจะ ต้องเป็นสิ่งของ อาจจะเป็นไอเดีย วิธีการทำ แบบใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ สิ่งศูนย์นี้ก็จะไปช่วย support ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยนักศึกษาในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมใหม่ๆได้ (มีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าให้ลองทำกระบวนการ design thinking จาก Stanford University ดู หรือของ Acumen ดู ->ทำแน่ครับ ขอแปะไว้เตือนตัวเองก่อน)

SE coop program
สหกิจในธุรกิจเพื่อสังคม คือการส่งนักศึกษาไปออกสหกิจนำเอาความรู้ที่ได้เรียนไปไปทำ project ให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่ง project นั้นจะต้องถูกนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อสังคมนั้นจริงๆ แล้วให้นักศึกษา report กลับมาว่านักศึกษาได้อะไรบ้าง นอกจากนักศึกษาจะได้ลองไปทำงานและศึกษางานจริงๆในธุรกิจเพื่อสังคมนั้นๆแล้ว ยังจะได้นำความรู้ตัวเองและความคิดตัวเองไปช่วยเหลือสังคมด้วย

3.2 SE procurement
มหาวิทยาลัยสามารถใช้ระบบจัดซื้อซื้อของ SE ได้ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องสินค้าเพื่อสังคมส่วนใหญ่จะมีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ เนื่องจากคุณภาพที่ดีกว่า, fair-trade คือผลตอบแทนจากสินค้าจะตกไปอยู่ในมือผู้ที่สมควรได้รับประโยชน์มากกว่า เช่นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน แทนที่จะเป็นพ่อค้าคนกลาง, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตไปถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้

เราอาจจะได้กิน FarmSookIceCream ไอติมที่เด็กด้อยโอกาสมีส่วนในการผลิตและเงินที่ได้จากการขายก็ยังเป็นราย ได้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็ยังเอากลับมาจัดกิจกรรม ให้เด็กด้อยโอกาสด้วย ตอนจัดโครงการต่างๆ หรือเอาตู้ไอติมฟาร์มสุขมาตั้งในมหาวิทยาลัยเลยดีม่ะ (มีคนแนะนำมา) น่าจะง่ายกว่าการซื้อของผ่านระบบจัดซื้อเพราะติดเรื่องงบประมาณ หรือข้าวกลางวันในโครงการต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวกลางวันแบบ organic จาก lemonfarm แต่ระยะแรกเอาร้าน lemon farm มาตั้งในมหาวิทยาลัยเลยน่าจะง่ายกว่า (แต่ก็ต้องดู demand ด้วยว่าในมหาวิทยาลัยเรามีคนกินใช้อาหารหรือของพวกนี้มากแค่ไหน) หรือการศึกษาดูงาน ก็เปลี่ยนจากจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัททัวร์ปกติเป็น Local Alike ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชน

และอีกอย่างหนึ่งคือการเชิญวิทยากรที่เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสังคมมาให้ ประสบการความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยขณะ เดียวกันก็เป็นการช่วย marketing ธุรกิจเพื่อสังคมไปในตัวด้วย

สิ่งนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในตัวธุรกิจเพื่อสังคมคือ เมื่อผมได้ฟังเรื่องราวเบื้องหลังธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านั้น ผมจะรู้สึกขนลุกทุกที่แอร์หนาว ไม่ใช่! ด้วยความที่เรื่องราวเหล่านั้นมัน inspired ผม ทั้งเรื่องdrama ที่กว่าเขาจะประสบความสำเร็จต้องผ่านอะไรมาเยอะ และผลลัพธ์ต่อสังคมที่สินค้าและบริการทั่วไปไม่ได้ให้ และหลังจากขนลุกซู่ไปแล้ว เหตุการณ์ต่อมาที่มักเกิดขึ้นกับผมเมื่อฟังเรื่องเหล่านี้คือ ผมจะรู้สึกสตั้นไป 5 วิ แต่เรื่อง drama ธุรกิจเพื่อสังคมที่ผมเพิ่งได้ไปฟังมา ทำให้ผมสตั้นไปครึ่งวันเต็ม
#‎หรือว่าคนเราชอบเสพdrama‬?

socialEnt

SE Drama วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของคุณลี อายุ จือปา

ลี อายุ จือปา คือชาวเขา

พ่อแม่ของ ลี อพยพมาจากเมืองจีน มาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยที่ดอยเขาที่เชียงราย
พ่อแม่ของ ลี เคยต้องไปจับปืนสู้รบในสงรามด้วย แม้ว่าจะไม่ได้อยาก

ลีเติมโตมาจากเผ่าอาข่า การไปโรงเรียนของลีในวัยเด็กนั้นต้องเดินไปเรียนขาไปสองชั่วโมง ขากลับอีกสองชั่วโมง
เมื่อโตขึ้นมาหน่อยลีไปบวชเณรเพื่อเรียน เพราะไม่มีตังจะเรียน บวชอยู่ประมาณปีสองปี และเป็นเด็กวัดอยู่อีกประมาณสองปี
ลีไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ แต่ลีอ่านหนังสือหนักที่สุดในชีวิตเพื่อจะ ent เข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่ผลปรากฏว่า ลี ent ไม่ติด!

ลีไปเรียนราชภัฏเชียงรายเอกการสอนภาษาอังกฤษ แต่ตอนสอบเข้าอาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษไม่เป็นเลย แต่เห็นความตั้งใจอนุญาตให้เรียนหนึ่งเทอม
ลีพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 3 เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาแย่ แต่ตอนที่ผมฟังเขา เขานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ผมว่าลีพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าผม

ลีไปทำงานให้กับมูลนิธิ Child’s Dream ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและงานที่มากที่หนึ่งทีเดียวสำหรับคนชาวเขา แต่ลีก็ลาออก!

ลีลาออกเพราะลีอยากกลับบ้าน อยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิด
ครอบครัวลีปลูกกาแฟอยู่แล้ว แต่สู้กาแฟ brand ดังๆอื่นๆไม่ได้ และมักถูกกดราคาเมล็ดกาแฟจากพ่อค้าคนกลาง
ลีจึงศึกษา หาวิธี ทดลอง การให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟที่ดี ตั้งแต่ชนิดพันธ์ของกาแฟ การปลูก วิธีการเก็บเกี่ยว และกระบวนการให้ได้มาซึ่งเมล็ดกาแฟที่จะนำมาขาย ไปจนกระทั่งบรรจุภัณฑ์และการตลาดของสินค้า ซึ่งทุกกระบวนการก็ทดลองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ปัจจุบันลีอายุ 29 ปี และเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจเพื่อสังคม Akha Ama Coffee ซึ่งทำให้ชาวเขาอาข่ามีรายได้ที่ดีขึ้น เลี้ยงตัวเองได้จากการขายกาแฟ และยังช่วยให้ชาวอาข่ากลับมาทำงานในพื้นที่ตนมากขึ้น

ข้อสังเกตและความรู้สึกของผม

 1. ผมรู้สึกว่าคนที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างเขาไม่เพียงแต่แค่มองเห็น ปัญหาแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับปัญหานั้นเองเลยถึงจะมีแรงขับมีแรงกระตุ้น และ passion ที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างไม่ยอมแพ้ แม้จะท้อ มีปัญหาที่ตามมามากมาย แต่ก็ทำต่อ
 2. เรื่องนี้มันทำให้ผมกระอักกระอ่วนอยู่พอสมควร บางทีผมรู้สึกว่าผมมีชีวิตที่ดีและง่ายเกินไป มีทางเลือกเยอะเกินไป ปัญหาน้อยเกินไปหรืออาจจะเป็นคนปล่อยว่างมากเกินไป จน passion ในการลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังและต่อเนื่องมีจำกัด (บางทีก็หวังว่าเราอยากเกิดมาในชีวิตที่ที่ยากลำบากบ้าง แทนที่จะเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นฐานที่ดี) ซึ่งนั้นส่งผลถึงข้อ 3
 3. แรงขับเคลื่อนเกิดจากการเห็นคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา แต่เขาไม่เฉพาะใช้ชีวิตอยู่ได้ แต่ยังสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทางสังคมได้มากกว่าเราอีก ซึ่งในแคสผมคือผมเห็นลีแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างอย่าง แต่ในแคสลี ลีเห็นครอบครัวที่มีสมาชิกห้าคนแต่มีเสื้อผ้าแค่สี่ชุด การจะออกไปนอกบ้านได้บางทีก็ต้องรอคนในครอบครัวกลับบ้านมาก่อน หรือการที่เด็กคนหนึ่งจะกินน้ำดื่มต้องรอตะกอนจากแหล่งน้ำที่มีเป็ดมีหมูมี ไก่อยู่ตกลงไปข้างล่างก่อนซึ่งกินเวลา 20 นาที

 

จบมหากาพย์ดราม่าถอดบทเรียนกิจการเพื่อสังคม ก้าวต่อไปก็คือการสร้างดราม่ามหากาพย์กิจการเพื่อสังคมในมหาลัยด้วยมือเราเอง
#‎อาจจะดราม่ากว่าเดิม 16 เท่าครึ่งก็เป็นได้ ‘0’?

 

 

ผู้เขียน : อ.รพีภัทร มานะสุนทร, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Rajamangala International Business Administration Rattanakosin (RIBAR)

81 Responses to ซีรี่ย์ดราม่าหนักมากกับกิจการเพื่อสังคม

 1. Michalejeoro พูดว่า:

  ขออภัยสำหรับการแปลที่ไม่ดีของเรื่องราวของฉัน ฉันเพียงแค่เรียนรู้ภาษาไทย ข้าพเจ้าได้รวบรวมในหน้านี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Nuru Gel ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์!

  คนมักจะพูดคุยเกี่ยวกับความกล้าหาญเป็นแนวคิดนามธรรม แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น หลังจากที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีของผู้ชายคนหนึ่งก็อาจจะเป็นพาหะในใจและอวัยวะเพศของมนุษย์ และทั้งหมดของมันแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีรวิทยาของอวัยวะเพศชายสามารถ: ใหญ่ยาวขนาดเล็กบางหรือกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แข็งแกร่งทำให้ต้องกังวลขนาดของอวัยวะเพศชาย แต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่นี้หรือไม่? หลังจากที่ทุกคนปฏิบัติจริงของเธอ! นูรุเจลครีมจริงรูปภาพวันนี้ตลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อครีมสำหรับขยายขนาดอวัยวะเพศจริงๆเป็นสมาชิก แต่ไม่ได้ยอดเยี่ยม! ครีม NuruX จะไม่เพียง แต่เพิ่มความยาวของมัน แต่ยังเพิ่มความกว้าง แล้วเป็นจำนวนมากของคนได้ชื่นชมการทำงานของการเตรียมความพร้อมอยู่ในสนามเพื่อให้ได้รับรู้และคุณกับเขา มากกว่าหนึ่งล้านคนได้พยายามที่จะคิดผลของครีมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ชายและความยินดีโดยข่าวนี้ ตอนนี้อวัยวะเพศชายขนาดเล็ก – ไม่ได้เป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าและจิตใจปัญหาในความสัมพันธ์ทางเพศ NuruX ให้ผลในเชิงบวกได้แล้วในสัปดาห์ในการใช้งาน และก็ไม่ได้มีการประชุมที่น่าอึดอัดใจกับแพทย์ – เช่นเดียวกับเวทมนตร์

  การพัฒนาครีมจัดขึ้นร่วมกับแพทย์และให้ผลที่ดีเยี่ยมซึ่งผลิตโดยคนโดยไม่ต้องรบกวนจากภายนอก ความสามารถในการที่จะเพียงแค่อยู่ที่บ้านจะมีนัยสำคัญเพิ่มอวัยวะเพศชายเป็นธรรมชาติและปลอดภัยเช่นแปรงฟันของคุณ ประสิทธิผลสามารถตัดสินโดยการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าขอบคุณ

  ปรับปรุงการแข็งตัว

 2. wichern325.jimdo.com พูดว่า:

  I am curious to find out what blog system you happen to
  be working with? I’m having some minor security issues with my latest
  site and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 3. levitra cost พูดว่า:

  cheapest levitra prices
  levitra cost
  where to buy levitra cheap

 4. loans online พูดว่า:

  quick short term loans
  loans online
  cash america cash advance

 5. cialis generic พูดว่า:

  cheap viagra with mastercard
  cialis generic
  http://www.cheap-generic-viagra.co.uk/

 6. car insurance quotes พูดว่า:

  https://getinsurancenowfast.org/ – auto insurance quotes
  auto insurance quotes
  cheap auto insurance

 7. payday loans พูดว่า:

  http://getloansusapersonal.com/ – loans online
  loan online
  payday loans

 8. online cialis พูดว่า:

  cheap cialis online no prescription
  online cialis
  cialis pills sale

 9. 4910. 4900 • Fax: 239. 434. 642. 6900 • Fax: 239.

 10. general auto insurance quotes พูดว่า:

  http://qbs.com.cy/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10713 – cheap car insurance online
  will auto insurance cover mechanical repairs
  best auto insurance companies in florida

 11. direct payday loan lenders only
  money lender
  friendly loans
  get a loan now

 12. regional loans พูดว่า:

  quick cash loans online
  regional loans
  need a personal loan

 13. online payday loan lenders พูดว่า:

  real loans for bad credit
  online payday loan lenders
  online payday lenders only

 14. amex login พูดว่า:

  It also expedites the processing of cargo at border crossings for your customers.

 15. cialis cost พูดว่า:

  cialis super active sale
  cialis cost
  buy cialis europe

 16. payday loans for bad credit พูดว่า:

  loan online
  payday loans for bad credit
  payday advance
  no credit check payday loans

 17. online loan พูดว่า:

  cash advance
  paydayloans
  cash loans no credit check
  payday loans no credit check

 18. autocad 2016 พูดว่า:

  product key autocad lt 2014
  autocad 2016
  student autocad architecture

 19. best online casinos พูดว่า:

  casino nsw
  casino x review
  ruby slots casino instant play
  lincoln casino instant play

 20. levitra 20 mg พูดว่า:

  buy cialis viagra levitra
  levitra 20 mg
  levitra discount prices

 21. erectile dysfunction medications พูดว่า:

  levitra online sale
  erectile dysfunction medications
  buy brand levitra

 22. free online casino games พูดว่า:

  casino games
  play casino online
  online casino
  casino game
  play casino online

 23. cialis tablets พูดว่า:

  legal buy cialis online
  cialis tablets
  cialis 20mg pills

 24. cost of viagra พูดว่า:

  buy cialis for daily use
  cost of viagra
  pills that look like cialis

 25. buy cialis online พูดว่า:

  how to order cialis from canada
  buy cialis online
  cialis pills sale canada

 26. where to buy cialis in toronto canada
  viagra without a doctor prescription
  buy cialis brand online

 27. source พูดว่า:

  Excellent article! We will be linking to this great content on our website.

  Keep up the great writing.

 28. casino games พูดว่า:

  online casino
  casino online usa
  casino games
  online casino games
  online casino real money

 29. source พูดว่า:

  I read this piece of writing completely regarding the comparison of most
  up-to-date and earlier technologies, it’s remarkable article.

 30. source พูดว่า:

  I like the helpful info you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 31. cialis พูดว่า:

  If some one wants to be updated with newest technologies therefore he must be pay
  a quick visit this site and be up to date all the
  time.

 32. source พูดว่า:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 33. source พูดว่า:

  Thanks for some other informative blog. Where else could I
  am getting that type of information written in such an ideal approach?
  I have a challenge that I am just now running on, and I have been at the glance out for such information.

 34. buy พูดว่า:

  I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to
  see a great blog like this one nowadays.

 35. here พูดว่า:

  I for all time emailed this blog post page to all my associates, as if like to
  read it next my contacts will too.

 36. free casino games พูดว่า:

  casino games
  real money casino
  casino games
  real money casino
  casino games

 37. payday loans online พูดว่า:

  loans online bad credit
  payday loans direct lenders
  payday loans online no credit check
  payday loans online no credit check

 38. casino พูดว่า:

  canadian online casino paypal
  casino
  real money slots mac

 39. payday loans online พูดว่า:

  loans online
  payday loans online no credit check
  loans no credit
  payday loans online
  loans for bad credit

 40. source พูดว่า:

  Thanks in support of sharing such a fastidious idea, paragraph is pleasant, thats why i have
  read it entirely

 41. online casino พูดว่า:

  online slots
  casino games
  online casino
  casino games
  online casino

 42. autocad 2018 พูดว่า:

  autocad electrical software download
  autocad 2018
  autocad revit mep download

 43. buy viagra online พูดว่า:

  cialis online buy
  buy viagra online
  buy cialis canada online

 44. loans no credit พูดว่า:

  loans no credit
  loans no credit check
  payday loans no credit check
  payday loans online no credit check
  loans no credit check

 45. non-prescription viagra พูดว่า:

  generic cialis cheap canada
  non-prescription viagra
  cheap/discount cialis

 46. vegas casino games พูดว่า:

  casino games list
  casino games
  casino games free online
  casino online for fun

 47. us online casinos พูดว่า:

  online casino game
  free casino games vegas world
  online casinos for us players
  casinos in west virginia
  best free online casino

 48. cialis cost พูดว่า:

  cialis pills color
  cialis cost
  buy cialis mississauga

 49. new usa online casinos 2017 พูดว่า:

  free casino games and poker
  online casino slots
  online casinos 2016
  casino games list

 50. cialis generic พูดว่า:

  cheap cialis super active
  cialis generic
  cialis tabletas for sale

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


three × 7 =