ประกาศผลผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก


Warning: Undefined variable $content in C:\xampp\htdocs\international\wp-content\plugins\facebook-share-new\facebookshare.php on line 636

 

ประกาศผลผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 

รายชื่อผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ การวัดผลภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ

          1. นางสาวสมพร  พุทธา

          2. นายจักรพันธ์  จันทวงศ์

          3. นายวรัตถ์พล  กล่อมแก้ว

          4. นางสาวศิริพักตร์  แก้วลอดหล้า

          5. นางสาวอังวรา  จ้อยสองศรี

          6. นายณัฐพงษ์  สุขนาบูลย์

 

โดยผู้ผ่านการทดสอบสามารถเข้ามาตรวจสุขภาพและรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 นี้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

1. การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ (โดยมีค่าบริการในการตรวจสุขภาพ 200 บาทต่อท่าน) โดยสิ่งที่ต้องตรวจทั้งหมด คือ

          – ตรวจร่างกายโดยแพทย์

          – ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มเล็ก

          – ตรวจหาหมู่เลือด

          – ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

          – ตรวจตาบอดสี

 

2. การรายงานตัวกับทางสาขา เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยการรายงานตัวกับทางสาขาจะยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายงานตัวที่สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักงานชั่วคราว ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยสิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ

          – บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – ใบรายงานผลการศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

          – รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและตรวจร่างกายตามวันและเวลาดังกล่าว สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จะถือว่า สละสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081-489-8388 หรือ 081-406-4614

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น